Kategoriler
Tech

Microsoft Edge kaldırmak

Windows bilgisayarda zorunlu olarak kurulu olan ve kaldırılmayan Edge tarayıcısını tamamen kaldırmak hakkında ipucu.

Windows Edge kaldırma, bu çok sorulan bir soru. Microsoft’un işletim sistemi Windows’da bazı uygulamaları zorunlu tutması gerçekten büyük saçmalık hatta yasal bile olmayabilir, muhtemelen(okumadım tabii ki) yasalara uygun olması için Windows kurulurken okumadığımız küçük yazılar içerisine Edge gibi uygulamaların zorunlu olduğu yazıyordur.

Peki Windows’da(Windows 10/11) mecburi olan ve kaldırılmayan bu Microsoft Edge isimli Chrome tabanlı tarayıcıdan nasıl kurtulursunuz? Sorunun cevabı aşağıda verdiğim PowerShell/CMD komut dosyalarında. Bu komut dosyalarını bilgisayarınıza raw olarak dosya adlarını *.bat, *.cmd şeklinde yapıp indirilerek, yönetici olarak çalıştırmanız önemli bu arada bunu da belirtmek isterim.

Edge_Removal.bat isimli bu dosyayı bilgisayarınıza indirip çalıştırırsanız Microsoft Edge tarayıcı sistemden kaldırılıyor ve diğer dosya ChrEdgeFkOff.cmd dosyasını indirip çalıştırdığınızda Windows’un arama, araç çubuğu vs. yerlerinde yaptığınız aramalar ve sorgularda Edge yerine varsayılan tarayıcınız(Firefox veya Chrome vb.) neyse onunla çalışması sağlanıyor.

Dosyaları çalıştırdığınızda açılan komut işlemcisinde sizden enter’a basmanız istenebilir.

Dosyaların içeriğini aşağıya da ekliyorum fakat zaman geçtikçe değişebileceği için güncellemeleri https://github.com/AveYo/fox’dan takip edebilirsiniz.

Edge_Removal.bat

@(set "0=%~f0"^)#) & powershell -nop -c iex([io.file]::ReadAllText($env:0)) & exit /b
#:: just copy-paste into powershell - it's a standalone hybrid script
sp 'HKCU:\Volatile Environment' 'Edge_Removal' @'

$also_remove_webview = 1
## why also remove webview? because it is 2 copies of edge, not a slimmed down CEF, and is driving bloated web apps
$also_remove_widgets = 1
## why also remove widgets? because it is a webview glorified ad portal on msn and bing news cathering to stupid people
$also_remove_xsocial = 1
## why also remove xsocial? because it starts webview setup every boot - xbox gamebar will still work without the social crap

$host.ui.RawUI.WindowTitle = 'Edge Removal - AveYo, 2023.09.14'
write-host "Run the script again whenever you need to reinstall and update edge or webview..`n"
$remove_appx = @("MicrosoftEdge"); $remove_win32 = @("Microsoft Edge","Microsoft Edge Update"); $skip = @() # @("DevTools")
if ($also_remove_webview -eq 1){$remove_appx += "Win32WebViewHost"; $remove_win32 += "Microsoft EdgeWebView"}
if ($also_remove_widgets -eq 1){$remove_appx += "WebExperience"}
if ($also_remove_xsocial -eq 1){$remove_appx += "GamingServices"}

$global:WEBV = $also_remove_webview -eq 1
$global:IS64 = [Environment]::Is64BitOperatingSystem
$global:IFEO = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options'
$global:EDGE_UID = '{56EB18F8-B008-4CBD-B6D2-8C97FE7E9062}'
$global:WEBV_UID = '{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}'
$global:UPDT_UID = '{F3C4FE00-EFD5-403B-9569-398A20F1BA4A}'
$global:PROGRAMS = ($env:ProgramFiles, ${env:ProgramFiles(x86)})[$IS64]
$global:SOFTWARE = ('SOFTWARE', 'SOFTWARE\WOW6432Node')[$IS64]
$global:ALLHIVES = 'HKCU:\SOFTWARE','HKLM:\SOFTWARE','HKCU:\SOFTWARE\Policies','HKLM:\SOFTWARE\Policies'
if ($IS64){$global:ALLHIVES += "HKCU:\$SOFTWARE","HKLM:\$SOFTWARE","HKCU:\$SOFTWARE\Policies","HKLM:\$SOFTWARE\Policies"}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 1 bonus! enter into powershell console: firefox / edge / webview to install a browser / reinstall edge / webview after removal
function global:firefox{$url = 'https://download.mozilla.org/?product=firefox-stub'
 $setup = "$((new-object -ComObject Shell.Application).NameSpace('shell:Downloads').Self.Path)\Firefox Installer.exe"
 write-host $url; Invoke-WebRequest $url -OutFile $setup; start $setup
}
function global:edge{$url = 'https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2108834&Channel=Stable&language=en'
 $setup = "$((new-object -ComObject Shell.Application).NameSpace('shell:Downloads').Self.Path)\MicrosoftEdgeSetup.exe"
 write-host $url; Invoke-WebRequest $url -OutFile $setup; PREPARE_EDGE; start $setup
}
function global:webview{$url = 'https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703'
 $setup = "$((new-object -ComObject Shell.Application).NameSpace('shell:Downloads').Self.Path)\MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe"
 write-host $url; Invoke-WebRequest $url -OutFile $setup; PREPARE_WEBVIEW; start $setup
}
function global:xsocial{$url = 'https://dlassets-ssl.xboxlive.com/public/content/XboxInstaller/XboxInstaller.exe'
 $setup = "$((new-object -ComObject Shell.Application).NameSpace('shell:Downloads').Self.Path)\XboxInstaller.exe"
 write-host $url; Invoke-WebRequest $url -OutFile $setup; PREPARE_WEBVIEW; start $setup
}

## helper for set-itemproperty remove-itemproperty new-item remove-item with auto test-path
function global:sp_test_path{if (test-path $args[0]){Microsoft.PowerShell.Management\Set-ItemProperty @args}else{
 Microsoft.PowerShell.Management\New-Item $args[0] -force -ea 0 >''; Microsoft.PowerShell.Management\Set-ItemProperty @args}}
function global:rp_test_path{if (test-path $args[0]){Microsoft.PowerShell.Management\Remove-ItemProperty @args}}
function global:ni_test_path{if (-not (test-path $args[0])){Microsoft.PowerShell.Management\New-Item @args}}
function global:ri_test_path{if (test-path $args[0]){Microsoft.PowerShell.Management\Remove-Item @args}}
foreach ($f in 'sp','rp','ni','ri'){set-alias -Name $f -Value "${f}_test_path" -Scope Local -Option AllScope -force -ea 0}

## helper for edgeupdate reinstall
function global:PREPARE_UPDT($cdp='msedgeupdate', $uid=$UPDT_UID){
 foreach ($f in 'sp','rp','ni','ri'){set-alias -Name $f -Value "${f}_test_path" -Scope Local -Option AllScope -force -ea 0}
 foreach ($sw in $ALLHIVES){
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" 'DoNotUpdateToEdgeWithChromium' -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" 'UpdaterExperimentationAndConfigurationServiceControl' -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "InstallDefault" -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "Install${uid}" -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "EdgePreview${uid}" -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "Update${uid}" -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate\ClientState\*" 'experiment_control_labels' -force -ea 0 
  ri "$sw\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\${uid}\Commands" -recurse -force -ea 0
  rp "$sw\Microsoft\EdgeUpdateDev\CdpNames" "$cdp-*" -force -ea 0
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdateDev" 'CanContinueWithMissingUpdate' 1 -type Dword -force
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdateDev" 'AllowUninstall' 1 -type Dword -force
 }
}
## helper for edge reinstall - remove bundled OpenWebSearch redirector and edgeupdate policies
function global:PREPARE_EDGE{
 foreach ($f in 'sp','rp','ni','ri'){set-alias -Name $f -Value "${f}_test_path" -Scope Local -Option AllScope -force -ea 0}
 PREPARE_UPDT 'msedge' $EDGE_UID; PREPARE_UPDT 'msedgeupdate' $UPDT_UID 
 $MSEDGE = "$PROGRAMS\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
 ri "$IFEO\msedge.exe" -recurse -force; ri "$IFEO\ie_to_edge_stub.exe" -recurse -force
 ri 'Registry::HKEY_Users\S-1-5-21*\Software\Classes\microsoft-edge' -recurse -force
 sp 'HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge\shell\open\command' '(Default)' "`"$MSEDGE`" --single-argument %%1" -force
 ri 'Registry::HKEY_Users\S-1-5-21*\Software\Classes\MSEdgeHTM' -recurse -force
 sp 'HKLM:\SOFTWARE\Classes\MSEdgeHTM\shell\open\command' '(Default)' "`"$MSEDGE`" --single-argument %%1" -force
}
## helper for webview reinstall - restore webexperience (widgets) if available
function global:PREPARE_WEBVIEW{
 PREPARE_UPDT 'msedgewebview' $WEBV_UID; PREPARE_UPDT 'msedgeupdate' $UPDT_UID
 $cfg = @{Register=$true; ForceApplicationShutdown=$true; ForceUpdateFromAnyVersion=$true; DisableDevelopmentMode=$true}
 dir "$env:SystemRoot\SystemApps\Microsoft.Win32WebViewHost*\AppxManifest.xml" -rec -ea 0 | Add-AppxPackage @cfg
 dir "$env:ProgramFiles\WindowsApps\MicrosoftWindows.Client.WebExperience*\AppxManifest.xml" -rec -ea 0 | Add-AppxPackage @cfg
 kill -name explorer -ea 0; if ((get-process -name 'explorer' -ea 0) -eq $null){start explorer}
}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 2 enable admin privileges
$D1=[uri].module.gettype('System.Diagnostics.Process')."GetM`ethods"(42) |where{$_.Name -eq 'SetPrivilege'}#`:no-ev-warn
'SeSecurityPrivilege','SeTakeOwnershipPrivilege','SeBackupPrivilege','SeRestorePrivilege'|foreach{$D1.Invoke($null, @("$_",2))}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 3 shut down edge & webview clone stuff
cd $env:systemdrive; taskkill /im explorer.exe /f 2>&1 >''
$shut = 'explorer','Widgets','widgetservice','msedgewebview2','MicrosoftEdge*','chredge','msedge','edge'
$shut,'msteams','msfamily','WebViewHost','Clipchamp' |foreach{kill -name $_ -force -ea 0}

## clear win32 uninstall block
foreach ($name in $remove_win32){foreach ($sw in $ALLHIVES){
 $key = "$sw\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\$name"; if (-not (test-path $key)){continue}
 foreach ($val in 'NoRemove','NoModify','NoRepair'){rp $key $val -force -ea 0}
 foreach ($val in 'ForceRemove','Delete'){sp $key $val 1 -type Dword -force}
}}
PREPARE_EDGE

## find all Edge setup.exe and gather BHO paths for OpenWebSearch / MSEdgeRedirect usage
$edges = @(); $bho = @(); $edgeupdates = @(); 'LocalApplicationData','ProgramFilesX86','ProgramFiles' |foreach{
 $folder = [Environment]::GetFolderPath($_); $bho += dir "$folder\Microsoft\Edge*\ie_to_edge_stub.exe" -rec -ea 0
 if ($WEBV){$edges += dir "$folder\Microsoft\Edge*\setup.exe" -rec -ea 0 |where{$_ -like '*EdgeWebView*'}}
 $edges += dir "$folder\Microsoft\Edge*\setup.exe" -rec -ea 0 |where{$_ -notlike '*EdgeWebView*'}
 $edgeupdates += dir "$folder\Microsoft\EdgeUpdate\*.*.*.*\MicrosoftEdgeUpdate.exe" -rec -ea 0
}

## export OpenWebSearch innovative redirector - used by MSEdgeRedirect as well
$DIR = "$env:SystemDrive\Scripts"; mkdir $DIR -ea 0 >''
foreach ($b in $bho){if (test-path $b){try{copy $b "$DIR\ie_to_edge_stub.exe" -force -ea 0}catch{}}}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 4 remove found *Edge* appx packages with unblock tricks
$provisioned = get-appxprovisionedpackage -online; $appxpackage = get-appxpackage -allusers; $eol = @()
$store = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore'
$users = @('S-1-5-18'); if (test-path $store){$users += $((dir $store -ea 0 |where{$_ -like '*S-1-5-21*'}).PSChildName)}
foreach ($choice in $remove_appx){if ('' -eq $choice.Trim()){continue}
 foreach ($appx in $($provisioned |where{$_.PackageName -like "*$choice*"})){
  $next = !1; foreach ($no in $skip){if ($appx.PackageName -like "*$no*"){$next = !0}}; if ($next){continue}
  $PackageName = $appx.PackageName; $PackageFamilyName = ($appxpackage |where{$_.Name -eq $appx.DisplayName}).PackageFamilyName 
  ni "$store\Deprovisioned\$PackageFamilyName" -force >''; $PackageFamilyName 
  foreach ($sid in $users){ni "$store\EndOfLife\$sid\$PackageName" -force >''}; $eol += $PackageName
  dism /online /set-nonremovableapppolicy /packagefamily:$PackageFamilyName /nonremovable:0 >''
  remove-appxprovisionedpackage -packagename $PackageName -online -allusers >''
 }
 foreach ($appx in $($appxpackage |where{$_.PackageFullName -like "*$choice*"})){
  $next = !1; foreach ($no in $skip){if ($appx.PackageFullName -like "*$no*"){$next = !0}}; if ($next){continue}
  $PackageFullName = $appx.PackageFullName; 
  ni "$store\Deprovisioned\$appx.PackageFamilyName" -force >''; $PackageFullName
  foreach ($sid in $users){ni "$store\EndOfLife\$sid\$PackageFullName" -force >''}; $eol += $PackageFullName
  dism /online /set-nonremovableapppolicy /packagefamily:$PackageFamilyName /nonremovable:0 >''
  remove-appxpackage -package $PackageFullName -allusers >''
 }
}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 5 run found *Edge* setup.exe with uninstall args and wait in-between
foreach ($setup in $edges){if (-not (test-path $setup)){continue}
 if ($setup -like '*EdgeWebView*'){$target = "--msedgewebview"}else{$target = "--msedge"}
 $sulevel = ('--system-level','--user-level')[$setup -like '*\AppData\Local\*']
 $removal = "--uninstall $target $sulevel --verbose-logging --force-uninstall"
 try{write-host $setup $removal; start -wait $setup -args $removal}catch{}
 do{sleep 3}while ((get-process -name 'setup','MicrosoftEdge*' -ea 0).Path -like '*\Microsoft\Edge*')
}
## ----------------------------------------------------------------------------

## msi installers cleanup
gp 'HKLM:\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\*' 'ProductName' |where{$_.ProductName -like '*Microsoft Edge*'}|foreach{
 $prod = ($_.PSChildName -split '(.{8})(.{4})(.{4})(.{4})' -join '-').trim('-')
 $sort = 7,6,5,4,3,2,1,0,8,12,11,10,9,13,17,16,15,14,18,20,19,22,21,23,25,24,27,26,29,28,31,30,33,32,35,34
 $code = '{' + -join ($sort |foreach{$prod[$_]}) + '}'; start -wait msiexec.exe -args "/X$code /qn" 2>''
 ri $_.PSPath -recurse -force
 foreach ($sw in $ALLHIVES){ri "$sw\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\$code" -recurse -force} 
}

## 6 edgeupdate graceful cleanup
if ($WEBV){
 foreach ($sw in $ALLHIVES){ri "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" -recurse -force} 
 foreach ($UPDT in $edgeupdates){
  if (test-path $UPDT){write-host "$UPDT /unregsvc"; start -wait $UPDT -args '/unregsvc'}
  do{sleep 3}while ((get-process -name 'setup','MicrosoftEdge*' -ea 0).Path -like '*\Microsoft\Edge*')
  if (test-path $UPDT){write-host "$UPDT /uninstall"; start -wait $UPDT -args '/uninstall'}
  do{sleep 3}while ((get-process -name 'setup','MicrosoftEdge*' -ea 0).Path -like '*\Microsoft\Edge*')
 }
 Unregister-ScheduledTask -TaskName MicrosoftEdgeUpdate* -Confirm:$false -ea 0; ri "$PROGRAMS\Microsoft\Temp" -recurse -force
}
$appdata = $([Environment]::GetFolderPath('ApplicationData'))
ri "$appdata\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Tombstones\Microsoft Edge.lnk" -force
ri "$appdata\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk" -force

## undo eol unblock trick to prevent latest cumulative update (LCU) failing 
foreach ($sid in $users){foreach ($PackageName in $eol){ri "$store\EndOfLife\$sid\$PackageName" -force >''}}

## .i. "Update policies are configured but will be ignored because this device isn't domain joined" .i.
$uids = @($EDGE_UID); $cdps = @('msedge'); if ($WEBV){$uids += $WEBV_UID; $cdps += 'msedgewebview'}
foreach ($sw in $ALLHIVES){
 sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" 'DoNotUpdateToEdgeWithChromium' 1 -type Dword -force
 sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" 'UpdaterExperimentationAndConfigurationServiceControl' 0 -type Dword -force
 sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" 'InstallDefault' 0 -type Dword -force
 foreach ($uid in $uids){ 
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "Install${uid}" 0 -type Dword -force
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "EdgePreview${uid}" 0 -type Dword -force
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate" "Update${uid}" 2 -type Dword -force
  foreach ($trigger in 'on-os-upgrade','on-logon','on-logon-autolaunch','on-logon-startup-boost'){
   sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\${uid}\Commands\$trigger" 'AutoRunOnLogon' 0 -type Dword -force
   sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\${uid}\Commands\$trigger" 'AutoRunOnOSUpgrade' 0 -type Dword -force
   sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\${uid}\Commands\$trigger" 'Enabled' 0 -type Dword -force
  }
 }
 sp "$sw\Microsoft\MicrosoftEdge\Main" 'AllowPrelaunch' 0 -type Dword -force
 sp "$sw\Microsoft\MicrosoftEdge\TabPreloader" 'AllowTabPreloading' 0 -type Dword -force
 ## microsoft has no shame, so we are gonna insist opting-out of unsolicited reinstalls with windows updates
 foreach ($cdp in $cdps){foreach ($arch in 'x64','x86'){foreach ($zdp in '','-zdp'){
  sp "$sw\Microsoft\EdgeUpdateDev\CdpNames" "$cdp-stable-win-$arch$zdp" "$cdp-stable-win-arm64$zdp" -force
 }}}
}
## ----------------------------------------------------------------------------

## 7 add bundled OpenWebSearch script to redirect microsoft-edge: anti-competitive links to the default browser
$MSEP = ($env:ProgramFiles,${env:ProgramFiles(x86)})[[Environment]::Is64BitOperatingSystem] + '\Microsoft\Edge\Application'
$IFEO = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options'
$MIN = ('--headless','--width 1 --height 1')[([environment]::OSVersion.Version.Build) -gt 25179]
$CMD = "$env:systemroot\system32\conhost.exe $MIN" # AveYo: minimize prompt - see Terminal issue #13914
ni "HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge\shell\open\command" -force >''
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge" '(Default)' 'URL:microsoft-edge' -force
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge" 'URL Protocol' '' -force
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge" 'NoOpenWith' '' -force
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\microsoft-edge\shell\open\command" '(Default)' "`"$DIR\ie_to_edge_stub.exe`" %1" -force
ni "HKLM:\SOFTWARE\Classes\MSEdgeHTM\shell\open\command" -force >''
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\MSEdgeHTM" 'NoOpenWith' '' -force
sp "HKLM:\SOFTWARE\Classes\MSEdgeHTM\shell\open\command" '(Default)' "`"$DIR\ie_to_edge_stub.exe`" %1" -force
ni "$IFEO\ie_to_edge_stub.exe\0" -force >''
sp "$IFEO\ie_to_edge_stub.exe" 'UseFilter' 1 -type Dword -force
sp "$IFEO\ie_to_edge_stub.exe\0" 'FilterFullPath' "$DIR\ie_to_edge_stub.exe" -force
sp "$IFEO\ie_to_edge_stub.exe\0" 'Debugger' "$CMD $DIR\OpenWebSearch.cmd" -force
ni "$IFEO\msedge.exe\0" -force >''
sp "$IFEO\msedge.exe" 'UseFilter' 1 -type Dword -force
sp "$IFEO\msedge.exe\0" 'FilterFullPath' "$MSEP\msedge.exe" -force
sp "$IFEO\msedge.exe\0" 'Debugger' "$CMD $DIR\OpenWebSearch.cmd" -force
## new: automatically re-create the needed hardlink if edge is reinstalled
$ta = New-ScheduledTaskAction -Execute '%Temp%\OpenWebSearchRepair.cmd'
$tt = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At 00:00; $ts = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries
Register-ScheduledTask -TaskName 'OpenWebSearchRepair' -Action $ta -Trigger $tt -Settings $ts -RunLevel Highest -Force >''

$OpenWebSearch = @$
@title OpenWebSearch Redux & echo off & set ?= open start menu web search, widgets links or help in your chosen browser - by AveYo
for /f %%E in ('"prompt $E$S& for %%e in (1) do rem"') do echo;%%E[2t 2>nul & rem AveYo: minimize prompt
call :reg_var "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\https\UserChoice" ProgID ProgID
if /i "%ProgID%" equ "MSEdgeHTM" echo;Default browser is set to Edge! Change it or remove OpenWebSearch script. & pause & exit /b
call :reg_var "HKCR\%ProgID%\shell\open\command" "" Browser
set Choice=& for %%. in (%Browser%) do if not defined Choice set "Choice=%%~."
call :reg_var "HKCR\MSEdgeMHT\shell\open\command" "" FallBack
set "Edge=" & for %%. in (%FallBack%) do if not defined Edge set "Edge=%%~."
set "URI=" & set "URL=" & set "NOOP=" & set "PassTrough=%Edge:msedge=edge%"
set "CLI=%CMDCMDLINE:"=``% "
if defined CLI set "CLI=%CLI:*ie_to_edge_stub.exe`` =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*ie_to_edge_stub.exe =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*msedge.exe`` =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*msedge.exe =%"
set "FIX=%CLI:~-1%"
if defined CLI if "%FIX%"==" " set "CLI=%CLI:~0,-1%"
if defined CLI set "RED=%CLI:microsoft-edge=%"
if defined CLI set "URL=%CLI:http=%"
if defined CLI set "ARG=%CLI:``="%"
if "%CLI%" equ "%RED%" (set NOOP=1) else if "%CLI%" equ "%URL%" (set NOOP=1)
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" echo;@mklink /h "%PassTrough%" "%Edge%" >"%Temp%\OpenWebSearchRepair.cmd"
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" schtasks /run /tn OpenWebSearchRepair 2>nul >nul
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" timeout /t 3 >nul
if defined NOOP if exist "%PassTrough%" start "" "%PassTrough%" %ARG%
if defined NOOP exit /b
set "URL=%CLI:*microsoft-edge=%"
set "URL=http%URL:*http=%"
set "FIX=%URL:~-2%"
if defined URL if "%FIX%"=="``" set "URL=%URL:~0,-2%"
call :dec_url
start "" "%Choice%" "%URL%"
exit

:reg_var [USAGE] call :reg_var "HKCU\Volatile Environment" value-or-"" variable [extra options]
set{var}=& set{reg}=reg query "%~1" /v %2 /z /se "," /f /e& if %2=="" set{reg}=reg query "%~1" /ve /z /se "," /f /e
for /f "skip=2 tokens=* delims=" %%V in ('%{reg}% %4 %5 %6 %7 %8 %9 2^>nul') do if not defined{var}set "{var}=%%V"
if not defined{var}(set{reg}=& set "%~3="& exit /b) else if %2=="" set "{var}=%{var}:*)  =%"& rem AveYo: v3
if not defined{var}(set{reg}=& set "%~3="& exit /b) else set{reg}=& set "%~3=%{var}:*)  =%"& set{var}=& exit /b

:dec_url brute url percent decoding by AveYo
set ".=%URL:!=}%"&setlocal enabledelayedexpansion& rem brute url percent decoding
set ".=!.:%%={!" &set ".=!.:{3A=:!" &set ".=!.:{2F=/!" &set ".=!.:{3F=?!" &set ".=!.:{23=#!" &set ".=!.:{5B=[!" &set ".=!.:{5D=]!"
set ".=!.:{40=@!"&set ".=!.:{21=}!" &set ".=!.:{24=$!" &set ".=!.:{26=&!" &set ".=!.:{27='!" &set ".=!.:{28=(!" &set ".=!.:{29=)!"
set ".=!.:{2A=*!"&set ".=!.:{2B=+!" &set ".=!.:{2C=,!" &set ".=!.:{3B=;!" &set ".=!.:{3D==!" &set ".=!.:{25=%%!"&set ".=!.:{20= !"
set ".=!.:{=%%!" &rem set ",=!.:%%=!" & if "!,!" neq "!.!" endlocal& set "URL=%.:}=!%" & call :dec_url
endlocal& set "URL=%.:}=!%" & exit /b
rem done

$@
[io.file]::WriteAllText("$DIR\OpenWebSearch.cmd", $OpenWebSearch)
## ----------------------------------------------------------------------------

## 8 done
$done = gp 'Registry::HKEY_Users\S-1-5-21*\Volatile*' Edge_Removal -ea 0; if ($done){rp $done.PSPath Edge_Removal -force -ea 0}
if ((get-process -name 'explorer' -ea 0) -eq $null){start explorer}

## bonus enter into powershell console: firefox / edge / webview to install a browser / reinstall edge or webview after removal
${.}= [char]27; $firefox = "${.}[38;2;255;165;0m firefox"; $reinstall = "${.}[96m edge / webview / xsocial${.}[97m "
write-host "`n${.}[40;32m EDGE REMOVED! ${.}[97m -GET-ANOTHER-BROWSER? ENTER:$firefox ${.}[97m -REINSTALL? ENTER:$reinstall"
## ----------------------------------------------------------------------------

## 0 ask to run script as admin
'@.replace("$@","'@").replace("@$","@'") -force -ea 0; $code='gp ''Registry::HKEY_Users\S-1-5-21*\Volatile*'' Edge_Removal -ea 0'
start powershell -args "-nop -noe -c &{iex(($code)[0].Edge_Removal)}" -verb runas
$_Press_Enter
#::

Kaynak raw dosya: https://raw.githubusercontent.com/AveYo/fox/main/Edge_Removal.bat

ChrEdgeFkOff.cmd

@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'

::# OpenWebSearch 2023 - open desktop & start menu web search, widgets links or help in your chosen default browser - by AveYo
::# if Edge is already removed, try installing Edge Stable, then remove it again via Edge_Removal.bat

@echo off & title OpenWebSearch || AveYo 2023.09.11                  yes, this is a rebrand of ChrEdgeFkOff

::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)

::# lean xp+ color macros by AveYo: %<%:af " hello "%>>% & %<%:cf " w\"or\"ld "%>%  for single \ / " use .%|%\ .%|%/ \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\<nul>"%appdata%\c"

::# use dedicated C:\Scripts path due to Sigma rules FUD
for %%W in ("%SystemDrive%\Scripts") do set DIR=%%~W& mkdir %%W >nul 2>nul

::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*&(set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options&set MSE=&set BHO=&set ProgID=)
call :reg_var "HKCR\MSEdgeMHT\shell\open\command" "" ProgID
for %%. in (%ProgID%) do if not defined MSE set "MSE=%%~."& set "MSEPath=%%~dp."
set "PF=(x86)" & if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE:~-2%" equ "86" if not defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 set "PF="
if not defined MSEPath call set "MSEPath=%%ProgramFiles%PF%%%\Microsoft\Edge\Application\"
if not defined MSE set "MSE=%MSEPath%msedge.exe"
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\ie_to_edge_stub.exe\0" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install
if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove

:install
if defined MSEPath for /f "delims=" %%W in ('dir /o:D /b /s "%MSEPath%*ie_to_edge_stub.exe" 2^>nul') do set "BHO=%%~fW"
if not exist "%MSEPath%edge.exe" if exist "%MSE%" mklink /h "%MSEPath%edge.exe" "%MSE%" >nul
for %%W in (ie_to_edge_stub.exe) do if exist "%ProgramData%\%%W" copy /y "%ProgramData%\%%W" "%DIR%\" >nul 2>nul
for %%W in (ie_to_edge_stub.exe) do if exist "%Public%\%%W" copy /y "%Public%\%%W" "%DIR%\" >nul 2>nul
if defined BHO copy /y "%BHO%" "%DIR%\ie_to_edge_stub.exe" >nul 2>nul
call :export OpenWebSearch_cmd > "%DIR%\OpenWebSearch.cmd"
set MIN=--headless& for /f "tokens=6 delims=[]. " %%b in ('ver') do if %%b gtr 25179 set MIN=--width 1 --height 1
set CMD=%systemroot%\system32\conhost.exe %MIN%& rem AveYo: minimize prompt - see Terminal issue #13914
reg add "HKCR\microsoft-edge" /f /ve /d URL:microsoft-edge >nul
reg add "HKCR\microsoft-edge" /f /v "URL Protocol" /d "" >nul
reg add "HKCR\microsoft-edge" /f /v "NoOpenWith" /d "" >nul
reg add "HKCR\microsoft-edge\shell\open\command" /f /ve /d "%DIR%\ie_to_edge_stub.exe %%1" >nul
reg add "HKCR\MSEdgeHTM" /f /v "NoOpenWith" /d "" >nul
reg add "HKCR\MSEdgeHTM\shell\open\command" /f /ve /d "%DIR%\ie_to_edge_stub.exe %%1" >nul
reg add "%IFEO%\ie_to_edge_stub.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul >nul
reg add "%IFEO%\ie_to_edge_stub.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%DIR%\ie_to_edge_stub.exe" >nul
reg add "%IFEO%\ie_to_edge_stub.exe\0" /f /v Debugger /d "%CMD% %DIR%\OpenWebSearch.cmd" >nul
reg add "%IFEO%\msedge.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul
reg add "%IFEO%\msedge.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%MSE%" >nul
reg add "%IFEO%\msedge.exe\0" /f /v Debugger /d "%CMD% %DIR%\OpenWebSearch.cmd" >nul
:: new: automatically re-create the needed hardlink if edge is reinstalled
set "t=$ta = New-ScheduledTaskAction -Execute '%%Temp%%\OpenWebSearchRepair.cmd'"
set "s=$tt = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At 00:00; $ts = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries"
set "k=Register-ScheduledTask -TaskName 'OpenWebSearchRepair' -Action $ta -Trigger $tt -Settings $ts -RunLevel Highest -Force >''"
powershell -nop -c "%t%;%s%;%k%;" >nul
if "%CLI%" neq "" exit /b
echo;& %<%:f0 " OpenWebSearch 2023 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>%
timeout /t 7
exit /b

:remove
del /f /q "%DIR%\OpenWebSearch.*" "%MSEPath%edge.exe" "%ProgramData%\ChrEdgeFkOff.*" "%MSEPath%chredge.exe" >nul 2>nul
schtasks /delete /tn OpenWebSearchRepair /f >nul 2>nul
reg delete HKCR\microsoft-edge /f /v "NoOpenWith" >nul 2>nul
reg add HKCR\microsoft-edge\shell\open\command /f /ve /d "\"%MSE%\" --single-argument %%1" >nul
reg delete HKCR\MSEdgeHTM /f /v "NoOpenWith" >nul 2>nul
reg add HKCR\MSEdgeHTM\shell\open\command /f /ve /d "\"%MSE%\" --single-argument %%1" >nul
reg delete "%IFEO%\ie_to_edge_stub.exe" /f >nul 2>nul
reg delete "%IFEO%\msedge.exe" /f >nul 2>nul
if "%CLI%" neq "" exit /b
echo;& %<%:f0 " OpenWebSearch 2023 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>%
timeout /t 7
exit /b

:export: [USAGE] call :export NAME
setlocal enabledelayedexpansion || Prints all text between lines starting with :NAME:[ and :NAME:] - A pure batch snippet by AveYo
set [=&for /f "delims=:" %%s in ('findstr /nbrc:":%~1:\[" /c:":%~1:\]" "%~f0"')do if defined [ (set /a ]=%%s-3)else set /a [=%%s-1
<"%~f0" ((for /l %%i in (0 1 %[%) do set /p =)&for /l %%i in (%[% 1 %]%) do (set txt=&set /p txt=&echo(!txt!)) &endlocal &exit /b

:OpenWebSearch_cmd:[
@title OpenWebSearch 2023 & echo off & set ?= open start menu web search, widgets links or help in your chosen browser - by AveYo
for /f %%E in ('"prompt $E$S& for %%e in (1) do rem"') do echo;%%E[2t 2>nul & rem AveYo: minimize prompt
call :reg_var "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\https\UserChoice" ProgID ProgID
if /i "%ProgID%" equ "MSEdgeHTM" echo;Default browser is set to Edge! Change it or remove OpenWebSearch script. & pause & exit /b
call :reg_var "HKCR\%ProgID%\shell\open\command" "" Browser
set Choice=& for %%. in (%Browser%) do if not defined Choice set "Choice=%%~."
call :reg_var "HKCR\MSEdgeMHT\shell\open\command" "" FallBack
set "Edge=" & for %%. in (%FallBack%) do if not defined Edge set "Edge=%%~."
set "URI=" & set "URL=" & set "NOOP=" & set "PassTrough=%Edge:msedge=edge%"
set "CLI=%CMDCMDLINE:"=``% "
if defined CLI set "CLI=%CLI:*ie_to_edge_stub.exe`` =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*ie_to_edge_stub.exe =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*msedge.exe`` =%"
if defined CLI set "CLI=%CLI:*msedge.exe =%"
set "FIX=%CLI:~-1%"
if defined CLI if "%FIX%"==" " set "CLI=%CLI:~0,-1%"
if defined CLI set "RED=%CLI:microsoft-edge=%"
if defined CLI set "URL=%CLI:http=%"
if defined CLI set "ARG=%CLI:``="%"
if "%CLI%" equ "%RED%" (set NOOP=1) else if "%CLI%" equ "%URL%" (set NOOP=1)
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" echo;@mklink /h "%PassTrough%" "%Edge%" >"%Temp%\OpenWebSearchRepair.cmd"
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" schtasks /run /tn OpenWebSearchRepair 2>nul >nul
if defined NOOP if not exist "%PassTrough%" timeout /t 3 >nul
if defined NOOP if exist "%PassTrough%" start "" "%PassTrough%" %ARG%
if defined NOOP exit /b
set "URL=%CLI:*microsoft-edge=%"
set "URL=http%URL:*http=%"
set "FIX=%URL:~-2%"
if defined URL if "%FIX%"=="``" set "URL=%URL:~0,-2%"
call :dec_url
start "" "%Choice%" "%URL%"
exit

:reg_var [USAGE] call :reg_var "HKCU\Volatile Environment" value-or-"" variable [extra options]
set{var}=& set{reg}=reg query "%~1" /v %2 /z /se "," /f /e& if %2=="" set{reg}=reg query "%~1" /ve /z /se "," /f /e
for /f "skip=2 tokens=* delims=" %%V in ('%{reg}% %4 %5 %6 %7 %8 %9 2^>nul') do if not defined{var}set "{var}=%%V"
if not defined{var}(set{reg}=& set "%~3="& exit /b) else if %2=="" set "{var}=%{var}:*)  =%"& rem AveYo: v3
if not defined{var}(set{reg}=& set "%~3="& exit /b) else set{reg}=& set "%~3=%{var}:*)  =%"& set{var}=& exit /b

:dec_url brute url percent decoding by AveYo
set ".=%URL:!=}%"&setlocal enabledelayedexpansion& rem brute url percent decoding
set ".=!.:%%={!" &set ".=!.:{3A=:!" &set ".=!.:{2F=/!" &set ".=!.:{3F=?!" &set ".=!.:{23=#!" &set ".=!.:{5B=[!" &set ".=!.:{5D=]!"
set ".=!.:{40=@!"&set ".=!.:{21=}!" &set ".=!.:{24=$!" &set ".=!.:{26=&!" &set ".=!.:{27='!" &set ".=!.:{28=(!" &set ".=!.:{29=)!"
set ".=!.:{2A=*!"&set ".=!.:{2B=+!" &set ".=!.:{2C=,!" &set ".=!.:{3B=;!" &set ".=!.:{3D==!" &set ".=!.:{25=%%!"&set ".=!.:{20= !"
set ".=!.:{=%%!" &rem set ",=!.:%%=!" & if "!,!" neq "!.!" endlocal& set "URL=%.:}=!%" & call :dec_url
endlocal& set "URL=%.:}=!%" & exit /b
rem done
:OpenWebSearch_cmd:]

'@); $0 = "$env:temp\OpenWebSearch.cmd"; ${(=)||}-split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0
# press enter

Kaynak raw dosya: https://raw.githubusercontent.com/AveYo/fox/main/ChrEdgeFkOff.cmd

Eğer daha önce yapmadıysanız bilgisayar ayarlarından varsayılan tarayıcınızı ayarlamayı unutmayın. Kolay gelsin.