Kategoriler
Kodlama

JavaScript ile URL kontrolü

JavaScript ile URL ve email kontrolü yapmak için fonksiyonlar.

JavaScript ile bir dizinin(string) URL olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.

Eğer sadece HTTP/HTTPS URL’lerden bahsediyorsak bu:

function isValidHttpUrl(string){
 let url;
 try{
	url = new URL(string);
 }catch (_){
	return false; 
 }
 return url.protocol === "http:" || url.protocol === "https:";
}

Alternatif:

function isUrl(s){
  var regexp = /(ftp|http|https):\/\/(\w+:{0,1}\w*@)?(\S+)(:[0-9]+)?(\/|\/([\w#!:.?+=&%@!\-\/]))?/
  return regexp.test(s);
}

Email adresini doğrulamak:

function ValidateEmail(emailId)
{
let mailformat = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/;
  if(emailId.match(mailformat)){
    console.log("Geçerli adres");  
    return true;
  }
  else{
    console.log("Gçersiz adres");  
    return false;
  }
}

jQuery ile:

function validURL(str){
 var pattern = new RegExp('^(https?:\\/\\/)?'+ // protocol
  '((([a-z\\d]([a-z\\d-]*[a-z\\d])*)\\.)+[a-z]{2,}|'+ // domain 
  '((\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}))'+ // OR ip (v4) address
  '(\\:\\d+)?(\\/[-a-z\\d%_.~+]*)*'+ // port and path
  '(\\?[;&a-z\\d%_.~+=-]*)?'+ // query
  '(\\#[-a-z\\d_]*)?$','i'); // fragment
 return !!pattern.test(str);
}

Daha fazlası için: https://stackoverflow.com/questions/5717093/check-if-a-javascript-string-is-a-url